Ajánlat kiválasztás

Témakör

Egyéni coaching szemléletű konzultáció

A coaching szemléletű konzultáció egy eszköz a munkahelyi, életvezetési elakadások megoldásában, konfliktus és döntéshelyzetek kezelésben. A konzulens a támogató munkamód során alkalmazza a humánerő képzés és fejlesztés, munkapszichológia, vezetés, munkaerő kiválasztás, szervezetfejlesztés szakterületekre vonatkozó szakmai kompetenciáit is. A fókuszban a tudatosság, a tisztánlátásra való törekvés, a munkaköri kompetenciák bővítése és a személyes felelősségvállalás áll.

Egyéni coaching

Olyan együttműködési folyamat coach és kliense között, amely az önismereti fejlődést, az önálló problémamegoldó, problémakezelő képességet és az integritás kibontakoztatását támogatja a személyes eredményesség fejlődése érdekében. Hatékony módszer, a „vezetői én” fejlesztéséhez, melyet vezetési, életvezetési elakadások esetén érdemes igénybe venni.

Egyéni szupervízió

Olyan célzott tanulási folyamatról van szó, melynek lényege a problémák érzelmi terheinek feldolgozása, illetve az önreflexiós képesség kialakítása, fejlesztése. Célja a kliens szakmai éleslátásának megőrzése, pszichés túlterhelésének megelőzése, vagy a túlterhelés következményeinek kezelése, a lelki teherbíró képesség fejlesztése.

Egyéni munkaköri kompetencia felmérés és elemzés

Munkavonatkozású döntéshelyzetekben alkalmazható eredményesen, mert legalább 30%-kal csökkenthető a téves döntések kockázata. Munkavállalással, vállalkozással, pályakezdéssel, pályamódosítással, munkahelyváltással, önképzéssel kapcsolatos döntések és alkalmassági kérdések eseteiben érdemes igénybevenni.

Személyiség teszt – Egyéni teljesítőképesség felmérés és elemzés

Jelentősen hozzájárul az önismereti fejlődéshez. A kibővített DISC alapú teszt az egyén működésének, viselkedésének, egyedi jellemzőinek meghatározására használható. Célja, elősegíteni a mindennapi kapcsolatokban megfelelő, személyre szabott bánásmód kialakítását és gyakorlását, továbbá az is, hogy a tesztet kitöltő támogatást kapjon kapcsolatai eredményesebb működtetéséhez, és ez által a munkahelyi teljesítményének fejlődéséhez.

Egyéni munkaköri illeszkedés felmérés és elemzés – tesztcsomag

Munkavállalással, vállalkozással, munkahely-, munkakörválasztással, váltással kapcsolatos döntéshelyzetekben ad iránymutatást. Az eredmények felhasználhatóak teljesítményfejlesztés előkészítésére, professzionális önéletrajz kiegészítésére is. Olyan munkavállalóknak is javasolt, akik tudatos karriertervezéssel kívánják az egyéni képességeiket kibontakoztatni és hatékonyan továbbfejleszteni.

Egyéni vezetői eredményesség fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

A vezetői életpályán felmerülő problémák, döntéshelyzetek és elakadások kezelésének különösen hatékony eszközéről van szó. A módszer magában foglalja az objektív felmérő és elemző eszközök használatát, a tényszerű ismeretátadást és az önismereti fejlődés támogatását.

Egyéni munkavállalói eredményesség fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

A munkavégzéssel kapcsolatosan felmerülő problémák, munkahelyi döntéshelyzetek és elakadások kezelésének különösen hatékony eszközéről van szó. Magában foglalja az objektív felmérő és elemző eszközök használatát, a tényszerű ismeretátadást az önismereti fejlődés támogatását.

Coaching szemléletű konzultáció

Célja lehet szervezetfejlesztési folyamatban a vezető támogatása, vagy egy vezetői problémakezelés felgyorsítása. A módszer a vezetői kompetencia-fejlesztésben, illetve a szervezeti együttműködés javításában is hatékony.

Vezetői szupervízió

Alkalmazása indokolt folyamatos, hosszabb távú támogatásként a munkabírás fenntartása, a munkavégzés eredményessége érdekében, vagy a munkával kapcsolatos, illetve a kifejezetten a vezetői működéssel összefüggő elakadásokban, teljesítménymenedzsmentben.

Vezetői coaching

A vezetői elakadások kezelésében, a vezetői, szervezeti eredményesség növelésében és a szervezeti együttműködés javításában kiemelkedő hatékonyságú támogató-fejlesztő módszer. Fókuszában a tudatosság, a tisztánlátásra való törekvés és a felelős együttműködés áll.

Team coaching

Rendszerszemléletű módszer, amelyben egyének vesznek részt, de a csapat egészének elakadásait, nehézségeit állítjuk a középpontba. Célja lehet egy bizonyos működési terület fejlesztése (pl: team együttműködés, munkacsoportok közötti kommunikáció, határidők betartása, stb.), szervezetek összeolvadási folyamatának támogatása, vagy bizonyos szervezeti problémák hátterének, okainak feltárása, illetve kultúraváltási folyamat előkészítése vagy szervezet, illetve kompetenciafejlesztő tréningeket követő implementáció.

Vezetői team coaching

A résztvevőkre a coach elsősorban csapattagként tekint. A kliens tehát maga a csapat. Vezetői teamek teljesítmény, vagy kommunikációs zavaraiban, szemléletbeli eltérés, nem kellően tisztázott a célok, vagy bizonyos konfliktusok ismétlődése esetén különösen eredményes.

Értékesítői team coaching

A rendszerszemléletű fejlesztésben egyének vesznek részt, de a coach elsősorban csapattagként tekint rájuk. Csoportos együttműködésben foglalkozunk a csapat egészének elakadásaival, nehézségeivel. A közösen megfogalmazott célok érdekében az értékesítői eredményességért való felelősségvállalás, a „belső vezetői” hozzáállás kialakítása áll a fókuszban.

Csoport coaching

Az egyik leghatékonyabb megoldásközpontú csoportos fejlesztés. Ellentétben a tematikus kompetencia-fejlesztő tréningekkel, ahol a téma áll a középpontban, a csoport coaching esetében a fókuszban az egyén önismereti fejlődése és a felelősségvállalás áll.

Vezetői shadowing

A cél lehet egy konkrét készség továbbfejlődésének támogatása (például előadás, értekezlet vezetése, teljesítményértékelés levezetése, stb.), vagy bizonyos vezetői, szervezeti problémák hátterének, okainak feltárása, illetve egy coaching folyamat előkészítése vagy a tréningeket követő implementációs szakasz támogatása is. A shadow-coach – mint külső, objektív szemlélő – valós helyzetekben, pontosan dokumentált megfigyeléseinek feldolgozásán keresztül fejlődhet a vezető.

Értékesítői shadowing

A cél lehet egy konkrét készség továbbfejlődésének támogatása (például prezentáció, vevő látogatás, telefonos kapcsolatfelvétel, stb.), vagy bizonyos értékesítői, együttműködési problémák hátterének, okainak feltárása, illetve egy fejlesztési folyamat előkészítése vagy a tréningeket követő implementációs szakasz támogatása is. A shadow-coach – mint külső, objektív szemlélő – valós helyzetekben, pontosan dokumentált megfigyeléseinek feldolgozásán keresztül fejlődhet az értékesítő.

Szervezeti shadowing

Egy szervezeti probléma esetében azoknak a „kulcsemberek” a részvételével zajlik, akiknek a kompetenciái, vagy szemlélete, hozzáállása jelentős befolyást gyakorol az adott témára és azok mindennapi munkavégzéséről gyűjtött tapasztalatok kellő iránymutatást adhatnak a megoldáshoz is. A shadow-coach – mint külső, objektív szemlélő – valós helyzetekben, pontosan dokumentált megfigyeléseinek feldolgozásán keresztül fejlődhetnek az alnyok és ezáltal a szervezet is.

Vezetői konzultáció és shadowing

Egyéni vezetői-kompetencia fejlesztés coaching módszerekkel. Magában foglalja a tényszerű ismeretátadás, az önismereti fejlődés, a munkaköri problémák és elakadások kezelésének és a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával, az önfejlesztő tanulás elemeit. A konzultáció sorozat adja az együttműködés tengelyét, a shadowing pedig lehetővé teszi, hogy a valós munkahelyzetekben feltáruló működésmódok azonosítása és visszajelzése révén felgyorsítsuk a változási folyamatot.

Értékesítői team coaching és shadowing

Az értékesítő rutintevékenységein keresztül befolyásolja az eladási folyamatot. Mindennapi aktivitásán, döntésein, hozzáállásán, az ügyfeleivel való bánásmódján és rátermettségén nagyban múlik a szervezet sikere. A mindezekre ható folyamat csoportmunkából, és tanácsadói megfigyeléssel (shadowing) kísért tudatos tapasztalatszerzésből áll.

Vezetői team coaching és shadowing

A csoportos együttműködés fejlődését támogató rendszerszemléletű módszer, amelyben egyének vesznek részt, de a coach elsősorban csapattagként tekint rájuk. Egy vezetői team részvételére épített folyamat, amely az egyes team coaching alkalmak csoportmunkájából és a köztes napokban zajló tanácsadói megfigyeléssel (shadowing) is kísért tudatos tapasztalatszerzésből áll.

360 fokos vezetői felmérés és elemzés

Az eszköz az egyes vezetők, és/vagy a szervezeti értelemben vett vezetés működésének, teljesítményének felmérésére és elemzésére, döntések előkészítésére, fejlesztések megtervezésére alkalmas. A vezetőt egy olyan képzeletbeli kör közepén helyezzük el, ahol a közvetlenül fölé-, mellé-, illetve alárendelt pozíciókban dolgozó munkatársai különböző nézőpontokból szemlélik őt. A felmérésben adott válaszaikkal kifejezik véleményüket a vezető hatékonyságáról, teljesítményéről és készségeiről. Így nyerünk komplex információt a vezetőről és a szervezet vele kapcsolatos elvárásairól is.

180 fokos értékesítői felmérés és elemzés

Az egyes értékesítők, illetve a szervezeti értelemben vett értékesítés teljesítményének elemzésére és a fejlesztések megtervezésére, előkészítésére alkalmas. Célja, hogy támogassuk az egyéni értékesítői fejlődést és ezen keresztül a szervezet hatékonysága és teljesítménye elérje a kívánt szintet. A különböző jelentéscsomagokat a vállalat egyedi igényeinek megfelelően állítjuk össze. Teljes körű visszajelzés igényelhető egy értékesítő vagy egy teljes értékesítői csoport készségeiről is.

Munkaköri kompetencia felmérés és elemzés

Az eszköz a munkaköri eredményesség növelésével, átszervezéssel, előléptetéssel, elbocsájtással, kompetencia- és szervezetfejlesztéssel, stratégiai tervezéssel, vezetőváltással, munkaerő felvétellel kapcsolatos döntések eseteiben alkalmazható eredményesen. A humánerő fejlesztési stratégia kidolgozását megelőző mérések során kiderülhet, hogy a dolgozóknak milyenek a munkaköri elvárásokhoz viszonyított készségei, erősségei. A munkaköri rátermettség mérés megmutatja, hogy melyek azok a területek, amelyeket fejlesztve eredményesebbé válhatnak a munkatársak.

Vezető - beosztott illeszkedés felmérés és elemzés

A dolgozói eredményesség növelésével, átszervezéssel, előléptetéssel, elbocsájtással, készség- és szervezetfejlesztéssel, vezetőváltással, munkaerő felvétellel kapcsolatos döntésekben érdemes alkalmazni. Segít a vezetőnek abban, hogy felmérje, megelőzze, vagy kezelje a beosztottai elégedetlenségét. Információt nyújt ahhoz, hogy személyre szabottan vezesse beosztottait, ezzel elkötelezze, motiválja a jól teljesítő, a szervezet számára értékes munkatársakat.

Személyiség teszt – Munkahelyi teljesítőképesség felmérés és elemzés

Jelentősen hozzájárul az önismereti fejlődéshez. A kibővített DISC alapú teszt elősegíti a mindennapi kapcsolatokban megfelelő, személyre szabott bánásmód kialakítását és gyakorlását. A tesztet kitöltők támogatást kapnak kapcsolataik eredményesebb működtetéséhez, és ez által a munkahelyi teljesítményük fejlődéséhez. A vezető számára nyerhető információ lehetővé teszi, hogy szükség esetén egyénre szabott bánásmódot gyakoroljon munkatársaival szemben. Ezzel hatékonyabbá teheti a kommunikációját a mindennapi munkakapcsolataiban, a kritikus helyzetekben, a képzési programokon, tréningeken is.

Team együttműködés felmérés és elemzés

A csapat tagjainak azon tulajdonságaival foglalkozik, amelyek nélkülözhetetlenek a kiegyensúlyozott együttműködéshez. Megmutatja, hogy milyen mértékben reprezentáltak az eredményes csapatmunkához szükséges kulcstulajdonságok, és ez által segít meghatározni a szervezetfejlesztés irányát. Költséghatékony megoldás vezetőváltás előkészítéséhez, új csapat kialakításakor, megváltozott csoportcélok vagy diszharmonikus csoportműködés, kommunikációs problémák, személyi változások és átszervezések esetén.

Szervezeti vezetés és vezetői team felmérés és elemzés- tesztcsomag – tesztcsomag

Alkalmas módszer a vezetői team teljesítményének és team tagok vezetői működésének, kompetenciáinak és személyiségük, valamint az általuk irányított szervezet vezetéssel kapcsolatos szemléletének elemzésére és felmérésére. A csúcsvezető objektív visszajelzést kap a szervezet tagjainak a vezetéssel kapcsolatos véleményéről, és arról, hogy milyen vezetői szemlélet közvetít a vezetői team a munkatársak felé.

Vezetői kompetencia és eredményesség felmérés, elemzés – tesztcsomag

A vezető működésének objektív felmérését teszi lehetővé. Tartalmazza a vezető 360 fokos értékelését, munkaköri kompetenciáinak, valamint a személyiségéből fakadó teljesítményének kibővített DISC alapú elemzését. Az eredmények hozzájárulnak a céltudatos vezetői működéshez, a munkatársakkal való hatékonyabb kommunikációhoz és az együttműködési készségek fejlesztéséhez.

Vezetői és team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

Lehetővé teszi a team vezető és az általa vezetett team működésének teljes körű, objektív felmérését. Tartalmazza a vezető 360 fokos értékelését, a team tagok munkaköri kompetenciáinak elemzését, a team együttműködésének és a team vezető és a munkatársak illeszkedésének felmérését. Az elemzések eredményei hozzájárulnak a céltudatos vezetői fejlődéshez, a munkatársakkal való hatékonyabb kommunikációhoz a csapatszellem és az együttműködés erősítéséhez.

Team vezetés és team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

A team vezetés és a team működés objektív felmérésére alkalmas. Tartalmazza a team tagok munkaköri kompetenciáinak elemzését, a vezető és a team tagok illeszkedésének valamint a team együttműködésének felmérését. Az elemzések eredményei hozzájárulnak a céltudatos team fejlődéshez, a vezető munkatársakkal való hatékonyabb kommunikációjához a csapatszellem és az együttműködés erősítéséhez.

Team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

A team működésének objektív felmérésére alkalmas. Tartalmazza a team tagok munkaköri kompetenciáinak elemzését, valamint a team együttműködésének személyiség típus alapú (DISC) felmérését. Az elemzések eredményei hozzájárulnak a céltudatos team fejlődéshez, a csapatszellem és az együttműködés erősítéséhez.

Értékesítési vezető és team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

Felmérhető az értékesítési vezető működése, a team és a vezető hatékonysága a team tagok és más külső munkatársak megítélése alapján. Összevetésre kerül a vezető értékelése és az egyes értékesítők önértékelése, valamint a vezető és beosztottak véleménye az illeszkedésről. Az eredmények ismeretében célzottan megtervezhetők a szükséges fejlesztési folyamatok, az estleges szervezet átalakítási lépések, továbbá a vezető részéről szükséges kommunikációval, delegálással, motiválással kapcsolatos változtatások.

Értékesítés vezetés és team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

Elemzések készülnek az értékesítők kompetenciáiról, együttműködési, kommunikációs, motivációs jellemzőiről. Összevetjük a vezető megítélést az egyes értékesítők önértékelésével, valamint megvizsgáljuk a vezető és beosztottak illeszkedését. Az eredmények ismeretében megtervezhetők a szükséges fejlesztési folyamatok, az estleges szervezet átalakítási lépések, továbbá a vezető részéről szükséges kommunikációval, delegálással, motiválással kapcsolatos változtatások.

Értékesítési team kompetencia felmérés és elemzés – tesztcsomag

Részletes elemzés készül az egyes értékesítők munkakörre vonatkozó kompetenciáiról, személyiség típus alapú együttműködési, kommunikációs, motivációs jellemzőiről. Összevetjük a vezető megítélést az egyes értékesítők önértékelésével. Az eredmények ismeretében megtervezhetők a szükséges fejlesztési folyamatok, az estleges szervezet átalakítási lépések, továbbá a vezető részéről szükséges kommunikációval, delegálással, motiválással kapcsolatos változtatások.

Munkaerő kiválasztás – tesztcsomag

Olyan kiválasztási folyamat támogatására szolgál, amely során a jelöltek tesztelése alapján az adott munkakör kompetencia igényeinek megfelelő dolgozók felvétele történhet. A tesztek eredményeinek elemzése segít a felelős vezetőnek a munkaerő felvétellel kapcsolatos döntéshozatalban, továbbá a beillesztési és a későbbi fejlesztési folyamatok megtervezésében is.

Figyelem és meghallgatás – kompetenciafejlesztő tréning

Tisztább, áttekinthetőbb kommunikáció, egyre értékesebb, hatékonyabb, eredményesebb, kellemesebb kapcsolatok. Mindezek érdekében a tréning célja az, hogy segítsen a résztvevőknek felismerni és megérteni azt, hogy figyelni több mint hallgatni, meghallgatni több mint figyelni. A résztvevők megtanulhatják azt is, hogy a kommunikáció akkor eredményes, ha a másik is annak tartja. Ezért elengedhetetlen, hogy képesek legyünk figyelni a másikra és valóban meg is hallgassuk.

Előadás – kompetenciafejlesztő tréning

A résztvevők tiszta képet alkothatnak az előadói képességeikkel összefüggő egyéni adottságaikról, személyes erősségeikről, illetve a hatásos előadást akadályozó esetleges hiányosságaikról. A sikeres előadások ismérveinek elemzésén keresztül személyre szóló stratégiákat dolgozhatnak ki, amelyekhez egyéni akcióterveket is összeállíthatnak. A program utat mutat a tudatos előadásra való felkészülésben és a hatásos végrehajtásban is.

Időgazdálkodás – kompetenciafejlesztő tréning

A tréning célja gyakorlati készséggé fejleszteni az élettevékenységeinkre fordított idő és figyelem hatékony kezelését. Megismerni a munkafeladat elemzés és az eredményorientált tervezés módszereit, és szokássá tenni ezek alkalmazását. További cél a „sürgősség és fontosság” problematika felismerése és kezelése, valamint a szerepek szerinti és az értékrend alapú életvitel összevetése.

Kiégés kezelés, megelőzés – kompetenciafejlesztő tréning

A kiégés tünetei: a reménytelenség érzés, az inkompetencia érzés, a célok és az ideálok elvesztése, negatív attitűdök kialakulása a munkára és másokra vonatkozóan, negatív önértékelés, depresszió, alvászavar, csökkent produktivitás, a privát- és a magánszféra közötti határ elmosódása, a hivatás hatékonyságának és értékének megkérdőjelezése. A résztvevők által hozott konkrét példákkal dolgozva megtárgyaljuk azokat a helyzeteket és tényezőket, amelyek kiégéshez vezethetnek. A példák kapcsán olyan szempontokat, ismereteket és technikákat adunk át, amelyek azonnal alkalmazhatóak a kiégés megelőzésére és oldására.

Konfliktuskezelés – kompetenciafejlesztő tréning

Konfliktus nélkül nem lehet szó problémamegoldásról, jelentősebb személyi változásról, szervezeti vagy társadalmi haladásról. Ezért kritikus tényező a konfliktusok megfelelő kezelése, bármely egyéni vagy szervezeti fejlődést célzó törekvésben. A résztvevők képessé válhatnak arra, hogy a változáshoz elengedhetetlenül szükséges, minimális szinten tudják tartani konfliktusaikat, és képesek legyenek megtalálni a konstruktív megoldásokat, és a lehető leggyorsabban, a legkevesebb rombolással alkalmazni azokat.

Munka-magánélet egyensúly – kompetenciafejlesztő tréning

Az életterületek összehangolása, a célkitűzések megvalósítása, fordulóponti döntések, személyes válságok, túlterhelő nyomás. Abban a vállalatban, ahol a munkatársak ma nem találkoznak ezekkel a problémákkal, ott valószínűleg holnap egy létszámleépítés, átszervezés, munkakörváltás következményeként fognak. Lehetőséget teremtünk egy olyan egyéni fejlődési pályára álláshoz, amelyben a személyes alapértékek összhangba kerülnek az egyéni és a vállalati célkitűzésekkel, feladatokkal. Az autentikus életvitel érdekében feltárjuk azokat a belső inspirációkat, amelyek mozgósítják a résztvevők személyes erőforrásait, és megadják a kellő orientációt a szükséges változáshoz, változtatáshoz.

Önismeret – kompetenciafejlesztő tréning

Folyamatos interakciók sorozatában élünk, melyekben – önkénytelenül is – másokhoz, a körülményeinkhez vagy önmagunkhoz viszonyulunk. Ezekben az egyik szereplő – mi magunk – mindig azonos. A teljesebb önismeret kiszámíthatóbbá, érthetőbbé teszi viszonyainkat, ezzel pedig javít életminőségünkön is.

Stressz kezelés – kompetenciafejlesztő tréning

A stressz a külvilágból érkező, testi-lelki épségünk és egyensúlyunk fenyegetettségére adott természetes biológiai reakció. Ám ha e reakciónak túl gyakran kell leperegnie, illetve tartóssá válik, az károsítja az ember testi és lelki egészségét, teljesítőképességét, kihat a kapcsolataira – egyszóval rontja az életét.

Tárgyalástechnika – kompetenciafejlesztő tréning

A vezetők, illetve azok a munkatársak, akik a vállalat szemléletét, érdekeit, termékeit, szolgáltatásait képviselik, munkájuk 80%-át kommunikációval töltik. A tárgyalás a kommunikáció speciális esete. Amikor egy vezető a saját szervezetén belül tárgyal valakivel, mintát nyújt és példát mutat. Amikor egy munkatárs a szervezeten kívül, annak érdekében tárgyal, akkor az egész vállalatot képviseli.

Értékesítés – kompetenciafejlesztő tréning

Egy szervezetben, ahol termékek, vagy szolgáltatások értékesítése révén érik el az eredményeket nyilvánvaló, hogy a fennmaradás, vagy a fejlődés elképzelhetetlen a folyamatos értékesítés-fejlesztés nélkül. De az értékesítés a szervezeti belső kommunikációban is, vagy a vezetésben, továbbá a vállalatok közötti kapcsolatokban is kulcskérdés.

Coaching szemléletű módszerspecifikus tréning

Az egyéni szemlélet, hozzáállás, munkaköri készségek fejlődése nélkülözhetetlen az olyan a szervezeti eredményességet meghatározó témákban, mint például a vezetői teamek együttműködése, vállalati stressz kezelés, értékesítői csapatok hatékony működése, szervezeti paradigmaváltás, válsághelyzetek kezelése stb. Ezért megteremtjük a megfelelő feltételeket a résztvevők számára, hogy szervezeti szempontból aktuálisan fontos egyéni problémáikat felismerhessék és tudatosíthassák annak érdekében, hogy azokat önállóan is eredményesen tudják kezelni vagy megoldani.

Dráma módszerspecifikus tréning

A módszer alapja a célorientált tapasztalatszerzés, szerepek átélésével. Egy dramatikus elemekből felépített történet kimozdítja a résztvevőket térben és időben a mindennapi életük kereteiből. Ehhez szakszerű előkészítéssel gondosan megkonstruált világot hozunk létre, melyben a konkrét szereplőknek konkrét problémákat kell megoldaniuk. A dráma módszer a szellemi, emocionális és fizikai tapasztalatszerzés együttes lehetősége miatt, személyre szabottan érvényes felismerésekkel és tanulságokkal gazdagítja a résztvevőket.

Nagycsoportos módszerspecifikus tréning

A nagycsoportos módszerek akkor jelentenek megoldást, amikor a lineáris gondolkodás, a vezetők ráhatása és kompetenciái, valamint az egyének tudása, felkészültsége vagy eltökéltsége nem elegendő a továbblépéshez. Minél nagyobb létszámú vállalatról, illetve minél összetettebb és fenyegetőbb problémáról van szó, a hagyományos, hierarchikus szervezeti működésben a tisztánlátás hiánya annál inkább válhat a megoldás akadályává. Az ilyen esetekben mindig felértékelődnek azok a megoldások, amelyektől átütő hatás várható.

On the job módszerspecifikus tréning

Az on the job módszerek nem csak a tréningekkel kapcsolatban, hanem többek között az új munkatársak felvétele után, az orientáció és a betanítás időszakában, vagy a munkaköri átalakítások esetében is alkalmazhatók. Legfőbb hasznuk, hogy segítségükkel pontosan felmérhető a korábbi és az aktuális fejlesztői folyamatok eredményessége és személyre szabottan alakítható a fejlesztési folyamat.

Biofeedback módszerspecifikus tréning

Az alkalmazott speciális fejlesztő eszközök bővítik a mindennapokban hasznos tudományos tájékozottságot és izgalmas, új élményeket adó keretek között az agyműködésünkkel kapcsolatos önismereti fejlődésre adnak lehetőséget.

Energiakontroll módszerspecifikus tréning

Az emberi életnek is az energia adja az alapját. Ahhoz, hogy testünk, lelkünk, szellemünk megfelelően és hatékonyan működjön, nekünk is energiára van szükségünk. Az optimális teljesítmény és az egészség szempontjából pedig igen fontos, hogy odafigyeljünk energiaháztartásunk egyensúlyára, és tisztában legyünk azokkal a jelenségekkel, amelyek az éberségünket, teljesítményünket, koncentrációs képességünket és megfelelő pihenésünket befolyásolják, elősegíthetik.

Felhatalmazó vezetés – tréning vezetőknek

A fenntartható növekedésre képes vállalatok vezetői tudják, hogy a versenyben maradáshoz nem elegendő a termékek és a technológia elkülönült, úgynevezett fejlesztő központokban megvalósított innovációja. A változó piaci igények kielégítéséhez, rugalmasságra és a reakciósebesség növelésére van szükség. Az ennek érdekében alkalmazott módszerek (pl. TQM-Total Quality Management, BPR-Business Process Reengineering, Lean, Tudásmenedzsment stb.) csak a vezetők elkötelezett, a dolgozók bevonására, felhatalmazására épülő hozzáállása révén lehetnek igazán hatásosak. Ehhez mutat utat a tréning.

Helyzetfüggő vezetés – tréning vezetőknek

A vezetők munkáját napról napra változó feladvánnyá teszi három tényező kombinációja: a megoldandó probléma, a beosztottak és a vezető önmaga. Mivel mindhárom tényező folyamatos változásban van, ezért a vezetőknek állandó kapcsolatban kell lenniük munkatársaikkal és önmagukkal ahhoz, hogy pontosan észlelhessék, hogy az új feladatok és nehézségek milyen reakciót váltanak ki az egyes beosztottakból, és ahhoz is, hogy ennek megfelelően alkalmazzák és bővítsék vezetői eszköztárukat

Integrált vezetés – tréning vezetőknek

Roskadoznak a könyvesboltok és vezetői dolgozószobák polcai a manager irodalom könyveitől, és bármikor elmerülhetünk a vezetőknek szóló képzések és továbbképzések tengerében. A mindennapi munka során azonban mégis ritkán jutnak eszünkbe az elolvasott fejezetek és az előadótermekben megismert modellek. A legtöbbet mindannyian a saját tapasztalatainkból és hibáinkból tudunk tanulni. Ehhez ad útmutatót a tréning.

Készségfejlesztő vezetés – tréning vezetőknek

A vezetőn keresztüli beavatkozás a leghatékonyabb szervezeti beavatkozás. A vezető értékrendje, felkészültsége, kommunikációs stílusa, személyes példájának ereje folyamatos „belső képzést” biztosít munkatársai számára. Továbbá bármely intézményesített fejlesztés, tréning, képzés hatékonysága akkor váltja be a hozzáfűzött reményeket, ha a vezető aktív kezdeményezője és részese is a teljes folyamatnak. A gyakorlatias szemléletű tréning célja, hogy ilyen hatású fejlesztő eszközöket ismertessen meg a vezetőkkel

Kommunikációs tréning vezetőknek

Az elektronikus telekommunikáció legmerészebb képzeletet is felülmúló eszközeivel egyre nagyobb távolságokat vagyunk képesek sikeresen áthidalni, miközben a szemtől szembeni helyzetekben nap, mint nap vallunk kisebb-nagyobb kudarcokat. Ezeket segít megelőzni, kezelni a résztvevők számára a gyakorlatias szemléletű tréning.?

Teamépítés tréning vezetőknek

A csapatépítő programok a résztvevők visszajelzései néha nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Az együttműködéshez nélkülözhetetlen az önismereti, emberismereti tájékozódás, de nem elegendő a sikeres csapatépítéshez. Az élményközpontú csapatépítő programok, szerencsés esetben pozitívan befolyásolhatják a résztvevők közötti viszonyokat, de csak úgy lehetnek valóban eredményesek, ha hatással vannak arra a szervezetre is, amelyben az érintettek napi munkájukat végzik. Ehhez járul hozzá a gyakorlatias tematikájú tréning.?

Változáskezelés tréning vezetőknek

Általános emberi jelenség, hogy nehezen viseljük a változást, és ha problémákkal szembesülünk, akkor leginkább a körülményeket és a körülöttünk lévőket szeretnénk megváltoztatni. Ez azonban általában nem lehetséges. Változásmenedzsmentre leginkább azért van szükség, hogy a vezetők egyéni szinten továbblépjenek ezen a szemléleten, és a szervezet saját belső ellenállásait uralva meg tudjanak birkózni az elkerülhetetlen változásokkal.

Vezetői eredményesség felmérés és fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

A tesztekkel és shadowinggal kombinált coaching folyamatban hat egymás hatékonyságát kiegészítő tanácsadói megoldást alkalmazunk. Az objektív kompetencia és teljesítmény-értékelés, a tematikus ismeret átadás, a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználását támogató reflektív munkamód, az önfejlesztő tanulást, az önismereti fejlődést és az önálló problémamegoldó, problémakezelő képesség kiteljesedést támogatja.

Team vezetői eredményesség felmérés és fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

A célzottan team vezetők számára kidolgozott tesztekkel és shadowinggal kombinált coaching folyamat, az önismereti fejlődést, az önálló problémamegoldó, vezetői problémakezelő képességet támogatja. A hat egymás hatékonyságát kiegészítő megoldás magában foglalja az objektív kompetencia és teljesítmény-értékelés, a tényszerű ismeretátadás, az önismereti fejlődés és a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával történő önfejlesztő tanulás elemeit.

Vezetői team eredményesség felmérés és fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

A tesztekkel és shadowinggal kombinált team coaching megoldásban négy, egymás hatékonyságát kiegészítő tanácsadói eszközt alkalmazunk. A lehető legeredményesebb vezetői team munka érdekében kidolgozott kombinációban az objektív kompetencia és teljesítmény-elemzés és a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok az önismereti fejlődést, a csoportos problémamegoldó, problémakezelő képességet támogatják.

Team eredményesség felmérés és fejlesztés – coaching és teszt megoldások kombinációja

Az állandó és projekt teamek számára kidolgozott tesztekkel előkészített team coaching négy, egymás hatékonyságát kiegészítő tanácsadói megoldás kombinációja. Az objektív kompetencia és teljesítmény felmérés, a tényszerű ismeretátadás, és a mindennapi gyakorlatban szerzett tapasztalatok felhasználásával történő csoportos önfejlesztő tanulás erősíti a team problémamegoldó, problémakezelő és együttműködési képességét.

Szervezeti eredményesség felmérés és fejlesztés vezetőkkel – coaching és teszt megoldások kombinációja

A kifejezetten vezetőkre szabott, szervezeti változásokat előkészítő, vagy támogató tanácsadói megoldásban közvetlenül azokkal dolgozunk, akiknek leginkább érdekében áll a problémák kezelése, akik a felelősséget vállalják, és akik a megoldások elsődleges forrásai lehetnek. A kombinációban alkalmazott, egymásra épülő hat módszer lehetővé teszi a leginkább költség és idő hatékony, célorientált beavatkozást.

Vezetői karriertervezés – coaching és teszt megoldások kombinációja

A vezetői életpályán felmerülő döntéshelyzetek és elakadások kezelésében hatékony módszer magában foglalja az objektív felmérő és elemző eszközök használatát, a tényszerű ismeretátadást az önismereti fejlődés támogatását. Célja, hogy a vezető ki tudja hozni önmagából a legjobbat a számára megfelelő munkakörnyezetben és pozícióban.

Csoportos munkaköri eredményesség felmérés és fejlesztés – teszt és tréning megoldások kombinációja

A felméréssel kombinált tréning célja a személyes értékrenddel és az ezekből következő mindennapi szokásokkal, viselkedésbeli és gondolkodásbeli sémákkal összefüggő változások beindítása. A felmérésekből kiderül, hogy dolgozóknak milyenek a munkaköri elvárásokhoz viszonyított készségei, és melyek azok a területek, amelyeket fejlesztve eredményesebbé válhatnak. Az egyedileg megtervezett készségfejlesztő tréningek elsősorban a kommunikációs, valamint a szociális készségekre és az önismereti fejlődésre hatnak.

Csoportos vezetői kompetencia felmérés és fejlesztés – coaching, tesztek, tréning megoldások kombinációja

A megfelelő szakmai képzettség mellett a vezetői pozíció eredményes betöltéséhez a szervezeti eredményességet akadályozó problémák felismerésére, és azok megoldásában vállalt felelősség megfelelő megosztására, önismeretre, szemléletbeli és gyakorlati felkészültségére is szükség van. A fejlesztésben ezekre a területekre koncentrálunk és lehetőséget teremtünk a fejlődni vágyó vezetőknek a szükséges lépések felismeréséhez.

Szervezeti eredményesség felmérés és fejlesztés teljes szervezettel – coaching, tesztek, tréning megoldások kombinációja

Akár felívelő pályán, akár stagnálásban, vagy lejtőn érzi magát egy szervezet, az elvárt teljesítmény érdekében tett erőfeszítések egyesekben kimerülést, együttműködési zavarokat, ellenállást, vagy más összetett kölcsönhatásokat eredményezhetnek, amelyek váratlan teljesítménycsökkenést, elbizonytalanodását, változásokkal szembeni aggodalmat, csökkent elkötelezettséget okozhatnak. Ezeknek a szervezeti jelenségeknek a kezelését célozzuk meg a szervezetfejlesztési megoldások kombinált alkalmazásával

Értékesítési eredményesség felmérés és fejlesztés – coaching, tesztek, tréning megoldások kombinációja

Az értékesítő rátermettségén, hozzáállásán, rutin tevékenységein, aktivitásán, döntésein, az ügyfeleivel való bánásmódján múlik a szervezet sikere. A felmérések megmutatják az értékesítők azon készségeit, amelyeket fejlesztve eredményesebbé válhatnak. Az idő és költség ráfordítások legjobb megtérülése érdekében alkalmazott nyolc, egymás hatékonyságát kiegészítő megoldás elsősorban a kommunikációs, valamint az együttműködési készségekre hatnak. Cél az önismereti fejlődéssel, a személyes értékrenddel és az ezekből következő mindennapi szokásokkal, viselkedésbeli és gondolkodásbeli sémákkal összefüggő változások beindítása.
Scroll to Top